Kultuuripärand: juurdepääs ja säilitamine (INT6032.DT)
Õppeaine kood
INT6032.DT
vana ainekood
INT6032
Õppeaine nimetus eesti k
Kultuuripärand: juurdepääs ja säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Cultural Heritage: Access and Preservation
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
Õpetamise semester
kevad 1. pool
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda esmased teadmised dokumentaalse kultuuripärandi olemusest, digiteerimisest kui kultuuripärandi säilitamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemise vahendist ning kultuuripärandi säilitamise põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kultuuripärand ja dokumentaalne kultuuripärand. Digitaalne kultuuripärand ja digiteerimine.
Kultuuripärandi säilitamine ja säilivusriskid.
Kultuuripärandi säilitamist reguleerivad rahvusvahelised kokkulepped. UNESCO ja EL initsiatiivid. Digiteerimisalane koostöö. Juurdepääs digitaalsele kultuuripärandile.
.
Iseseisev töö
Iseseisev töö: seminaris käsiteldavate teemade ettevalmistamine kohustusliku kirjanduse lugemise ning digiteerimisjuhiste ja kogude analüüsi teel; rühmatöö digiteerimisprojekti analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilased:
- Teavad kultuuripärandi ja dokumentaalse kultuuripärandi mõisteid ning oskavad kirjeldada erinevaid kultuuripärandi liike.
- Mõistavad kultuuripärandi säilitamise olulisust ja oskavad hinnata säilitusriske.
- Suudavad ette valmistada digiteerimisprojekte ja töötada meeskonnana .
- Teavad digitaalse säilitamise põhimõtteid ja suudavad kindlustada juurdepääsu digitaalse kultuuripärandi kasutamiseks.
Hindamismeetodid
Iseseisev töö ja rühmatöö on positiivselt arvestatud
Õppejõud
Tiiu Reimo, PhD
Kohustuslik kirjandus
Bishoff, L., Allen, N. (2004). Business Planning for Cultural Heritage Institutions. (2004). A framework and resource guide to assist cultural heritage institutions with business planning for sustainability of digital asset management programs.
Access through Internet:
http://www.clir.org/PUBS/reports/pub124/pub124.pdf (26.01.10)
Commission of the European Communities. Commission Recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation (2006).
Access through Internet:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2782 (26.01.10)
Guidelines for Digitization projects for collections and holdings in the publik domain, particularly those held by libraries
and archives. (2002).
Access through Internet:
http://archive.ifla.org/VII/s19/pubs/digit-guide.pdf (26.01.10)