Digitaalse ligipääsetavuse töötuba (IFI7317.DT)
Õppeaine kood
IFI7317.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse ligipääsetavuse töötuba
Õppeaine nimetus inglise k
Accessible Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Vladimir Tomberg (inglise keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Anda üliõpilastele arusaamine digitaalse ligipääsetavuse põhimõtetest ja uusimatest praktikatest arvestades nii kaasaegseid kui ka uuenduslikke IT-lahendusi.
- Anda üliõpilastele reaalsest elust lähtuv arusaamine eakate ja erivajadustega inimeste ning abistavaid tehnoloogiad kasutavate inimeste mitmekülgsetest vajadustest infotehnoloogia kasutamisel.
- Anda üliõpilastele arusaamine veebi digitaalse ligipääsetavusega seonduvatest sotsiaalsetest, majanduslikest, poliitilistest ja seadusandlikest küsimustest.
- Pakkuda head baasteadmised digitaalselt ligipääsetavate veebilehtede disainimiseks ja arendamiseks.
- Anda arusaamine abistavate töövahendite (nt autorivahendid) ja kasutajaagentide (veebilehitseja) rollist.
- Anda head baasteadmised nii automaatsest, professionaalsete testijatega kui kasutajatega testimisest.
- Anda üliõpilastele vajalikud oskused ja teadmised tulemaks toime digitaalset ligipääsetavust toetavate struktuuride ja töövahendite tehniliste probleemidega või paratamatult rakendusi mõjutavate sotsiaalsest suhtlusest ja inimfaktorist inimfaktorist tulenevate küsimustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
- universaalse disaini olulisemad põhimõtted;
- heade tavade riigisisesed ja rahvusvahelised juhised, standardid ja soovitused (sõltuvalt kontekstist);
- kasutajate mitmekesisus;
- eri osapooltega arvestamine (turundajad, tarkvara arendajad, disainerid, arhitektid);
- uurimismeetodid (e.g. osalusdisain, kaasav disain);
- arusaamine veebi digitaalsest ligipääsetavusest ja selle kasulikkusest nii erivajadustega kui erivajadusteta inimestele;
- juhised, soovitused ja riiklik, Euroopa Liidu ja rahvusvaheline ligipääsetavuse raamistik.
- sissejuhatus Web Components standardisse: digitaalse ligipääsetavuse juhised kasutajaagentide (sh abistavad tehnoloogiad), autorivahendite ja veebisisu jaoks;
- digitaalselt ligipääsetava veebisisu disain ja planeerimine;
- digitaalselt ligipääsetava sisu esitamise ja navigatsiooni disain ja planeerimine;
- automaatsed hindamisvahendid ja kasutaja hindamise planeerimine.
Iseseisev töö
Iseseisvalt kirjutatud essee.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukal lõpetamisel on üliõpilasel vajalikud teadmised:
- mõistmaks kuidas erivajadustega disaini saab rakendada võimaldamaks digitaalset ligipääsetavust ja osalust infoühiskonnas.
- näitamaks, et ta saab aru veebi ligipääsetavuse mõistetest ja autorivahendite ja kasutajaagentide rollist seoses nii erivajaduseta kui erivajadustega inimeste vajadustega (sh abistavate tehnoloogiate kasutajad, eakad inimesed, vaegkuuljad ja –kõnelejad või madala kirjaoskusega inimesed).
- hindamaks kriitiliselt ajakohaseid riigisiseseid, Eurooopa Liidu ja rahvusvahelisi e-kaasamisega seotud küsimusi, sh sotsiaalseid ja majanduslikke küsimusi ning digitaalse ligipääsetavuse seadusandlikku raamistikku.
- näitamaks, et oskab hinnata üldtunnustatud digitaalsete ligipääsetavuse juhiste, automatiseeritud testimise ja professionaalse ning reaal-ajas kasutajatega testimise meetodite asjakohast kasutamist ligipääsetavate
veebilehtede disainimisel ja evalveerimisel ning meetodeid tulemuste edastamisel erinevatele sihtgruppidele nt ärijuhtidele või disaineritele.
- näitamaks, et mõistab praktilisi ja eetilisi kaalutlusi, mis kaasnevad tundlike kasutajagruppidega töötamisega.
Hindamismeetodid
Üliõpilase tööd peab olema võimalik hinnata. Kursuse praktilise osa hinde saamiseks peab üliõpilane 100%-liselt lõpetama kõik kursuse ülesanded veebilehe disaini ja hindamise kohta. Ülesannete kaal lõpphindes:
- 40% — disainiülesanded;
- 20% — grupitöö;
- 40% — essee ja lühike esitlus seminaris
Õppejõud
Vladimir Tomberg
Kohustuslik kirjandus
Caldwell, B., Cooper, M., Reid, L.R., Vanderheiden, G. (2008): Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Available from http://www.w3.org/TR/WCAG20/
Lisainfo
See kursus on osaliselt veebipõhine. Kursuse tegevused on rühmitatud kahenädalastesse moodulitesse, iga moodul keskendub teatud teemade rühmale.
Lisaks veebipõhisele õppetööle koosneb kursus loengutest ja interaktiivsetest õppesessionidest, kus kasutatakse reaalseid näiteid õnnestunud ja ebaõnnestunud digitaalse ligipääsetavuse lahendustest ning läbitakse esimesed faasid veebisaidi kontseptsiooni disainimisel, sealhulgas:
- individuaalne ja grupitöö digitaalselt ligipääsetava veebidisaini levinumate probleemide ja heade tavade hindamiseks;
- abistavate tehnoloogiate demonstreerimine;
- grupitöö automatiseeritud töövahenditega ning tagasiside andmine nende kasutamisel täheldatud probleemide kohta;
- digitaalselt ligipääsetava veebilehe iseseisev arendamine, kasutades sõrestikmudeleid, süžeetahvleid ja lihtsaid interaktiivseid demonstratsioone;
- töö veebilehe koodiga: HTML-i koodi testimine ja parendamine, et see vastaks WCAG 2.0 standardile, WAI ARIA semantika uurimine HTML-is.
Asenduskirjandus
Chisholm, W., May, M. (2008): Universal design for web applications that reach everyone. O’Reilly.
Harper, S., Yesilada, Y. (2008): Web accessibility. Springer
Lawton Henry, S. (2007): Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design. Lulu.com. Available online at http://www.uiaccess.com/accessucd/index.html
Lloyd, I. (2008): Build Your Own Web Site the Right Way Using HTML & CSS. SITEPOINT; Edition 2 (30 Nov 2008)
Thatcher, J., Burks, M., Heilemann, C., Lawton Henry, S. (2006): Web Accessibility: Web Standards and Regulatory
Compliance. Friends of ED, 2006
Web Accessibility Initiative: http://www.w3.org/WAI/ This W3C website includes materials which are in the process of being updated to reflect WCAG 2.0, and new work on ageing from WAI-AGE and on accessibility using mobile devices.