Õpitehnoloogiate disain (IFI7300.DT)
Õppeaine kood
IFI7300.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpitehnoloogiate disain
Õppeaine nimetus inglise k
Designing Learning Technologies
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused interaktsioonidisaini oskuste arendamiseks haridustehnoloogia kontekstis. Toetada rühmatöö ja akadeemilise kirjutamise oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus interaktsioonidisaini. Taustauuring. Konkurentsianalüüs. Õpitehnoloogia standardiseerimine. Persoonad. Stsenaariumidepõhine disain. Erinevate osapoolte kaasamine osalusdisaini protsessi. Mõistekaartide koostamine. Informatsiooni arhitektuur. Kasutajalood. Kasutajaliidese prototüüpimine: vahendid ja tehnikad. Paberprototüüpide koostamine ja testimine. Sõrestikmudelid. Disainimustrid. Detailsed kasutajaliidese prototüübid. Kasutatavuse hindamise meetodid. Disainiuuringu tulemuste esitamine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö on korraldatud disainiprojektina, mille raames üliõpilased koostavad väikestes rühmades ühe õpitehnoloogia rakenduse kontseptuaalse disaini ja prototüübi. Disainiprotsessi tulemuste põhjal kirjutatakse koos rühmaliikmetega lühiartikkel.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- valib sobivad meetodid erinevate osapoolte kaasamiseks disainiprotsessi;
- hindab kriitiliselt olemasolevaid õpitehnoloogia rakendusi;
- koostab persoonasid ja stsenaariume;
- valmistab ja testib paberprototüüpe ning sõrestikmudeleid;
- esitleb disainiuuringu tulemusi nii suuliselt kui kirjalikult.
Hindamismeetodid
Eksamihinne põhineb disainiprojekti tulemustel ja lühiartiklil.
Õppejõud
Hans Põldoja
Lisainfo
Eksamile pääsemiseks tuleb esitleda disainiprojekti tulemusi viimases kontakttunnis ning esitada lühiartikkel määratud tähtajaks.
Asenduskirjandus
Preece, J., Rogers, I., & Sharp, H. (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Löwgren, J., & Stolterman, E. (2007). Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology. Cambridge, MA: The MIT Press.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D, & Noessel, C. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc.

Brown, D. M. (2010). Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning. Berkeley, CA: New Riders.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley.

Snyder, C. (2003). Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Krug, S. (2010). Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. Berkeley, CA: New Riders.