Infoturbe- ja riskihaldus (IFI7222.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7222.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Infoturbe- ja riskihaldus
Õppeaine nimetus inglise k
Information Security and Risk Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade küber-, infoturbe- ja riskihalduse metoodikatest. Luua eeldused teadmiste ja oskuste kujundamiseks küberriskide hindamiseks, infoturbe haldussüsteemi (ITHS) rajamiseks, seireks ja täiustamiseks, aga samuti ITHS kavandamise ja teostamisega seotud organisatsiooniliste vajaduste, eesmärkide, turvanõuete, äriprotsesside ning organisatsiooni suuruse ja struktuuri hindamiseks. Samuti anda oskus hinnata ITHS teostuse mahtu ja ulatust, arvestades organisatsiooni vajadusi ja võimalusi.
Täiendavate teemadena leiavad kajastust kontrollide monitoorimine, IT teenuselepingute (SLA) haldus, riskikommunikatsioon, selgitatakse koolituse ja dokumenteerimise vajadus ja üldisemat riskikeskkonna seiret ning tutvustatakse riskipõhise auditeerimise põhiprintsiipe.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus infoturbesse (infoturbe käsitlusala, terminid, mõisted ja määratlused). Riskide kaalutlemine ja analüüs. Infoturberiskide kaardistamine, ohtude määratlemine, riskianalüüs, võimalike riskikäsitlusmeetodite väljaselgitami¬ne. Infoturbe halduse meetmed, infoturbepoliitika ja standardid. Etalonturbe olemus, ISKE ja selle rakendamine. Turvameetmete valik ja ITHS koostamine. Intsidendihaldus, kommunikatsioon, raporteerimine ja jätkusuutlikkuse tagamine. Turbenõuete regulatsioonidele vastavus. Infoturbe järelevalve ja auditeerimine. ISKE audit.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab infoturbe ja riskihalduse põhimõisted, asjakohaseid raamistikke, standardeid ja meetodeid;
- oskab kaardistada ettevõtte infovarasid, määratleda turvaohte ning teostada riskianalüüsi;
- on võimeline kujundama infoturbe poliitikat, kavandama turvameetmed ning koostama jätkusuutlikkuse plaani.
Õppejõud
Hillar Põldmaa
space