Informaatika didaktika (IFI7200.DT)
Õppeaine kood
IFI7200.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Informaatika didaktika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactic of Informatics
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursusel osalejad õpivad mõistma ja selgitama informaatika ainekava koostamise põhimõtteid, rakendama õppetöö kavandamise didaktilisi printsiipe ja tehnikaid tunni- ja ainekava tasandil, analüüsima ja kasutama erinevaid informaatika õpetamise ja õpitulemuste hindamise meetodeid, koostama ja kasutama ainealaseid õppematerjale.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainedidaktika ülesehitus, selle 3 keskset komponenti - eesmärgid, sisu, meetodid. Kooliinformaatika koht, eesmärgid ja sisu Eesti üldhariduskooli riiklikus õppekavas, võrdlus teiste riikide õppekavadega. Informaatika õpetamise ajalugu ja tulevikutrendid Eestis ja maailmas. Kooli tasandi informaatika ainekava koostamine. Informaatikatunni kavandamine ja läbiviimine. Õpiülesanded ja hindamine kooliinformaatikas. Informaatika kui integreeriv ja integreeritav õppeaine. Informaatika ja infotehnoloogia ainekavu läbiva teemana kooli õppekavas, infotehnoloogial põhinevad ainetevahelised õpiprojektid. Multikultuurilise kasvatuse probleem hariduses ja informaatikaõpetuses. IKT ja multikultuurilisuse eriprobleeme: tarkvara lokalisatsioonid, tähestikud. Multikultuuriline kasvatus Euroopa Liidu hariduspoliitikas, EL toetusprogrammid. Rahvusvahelise IKT-põhise õpiprojekti (Comenius, Minerva, Lingua).
Iseseisev töö
1. Aastane informaatika ainekava enda poolt valitud sihtrühmale (soovitavalt VI. või VIII.klass).
2. Kolm detailset tunnikava eelmainitud ainekava juurde. Tunnikavad peavad olema salvestatud LeMill.net keskkonda ja esitama erinevaid didaktilisi lähenemisi (õpidisaine).
3. Digitaalne õppematerjal ühe tunnikava juurde: kas interaktiivne ekraanivideo või SCORM / Common Cartridge sisupakett
Õppeaine õpiväljundid
Kirjeldab ja selgitab informaatika staatust, eesmärki, sisu ja õpiväljundeid põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas.
Kirjeldab ja selgitab Eesti kooliinformaatika arengulugu, selle murdepunkte ja trende võrdluses teiste maadega.
Valib etteantud koolinformaatika teema jaoks sobiva õppe- ja hindamismeetodi; koostab antud siht/vanuserühma jaoks informaatika ainekava ja tunnikava; analüüsib teiste loodud aine- ja tunnikavasid
Loob informaatika õpetamiseks sobiva õpikeskkonna ja valib sobivad õppevahendid; leiab ja koostab informaatika alaseid digitaalseid õppematerjale ja IKT pädevuste hindamisvahendeid (test, eksam, kontrolltöö või portfoolio hindamismudel); analüüsib ja hindab teiste loodud Kirjeldab ja selgitab õppekava läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” eesmärke, sisu ja rakendusviise; kavandab selle läbiva teemaga seonduva ainetevahelise õpiprojekti tegevuskava, veebikeskkonna ja ülesanded; selgitab erinevatele sihtrühmadele informaatika õpetamise eripärasid.
Koostab veebipõhise e-portfoolio, mille abil reflekteerib oma õppimiskogemust ja tõendab õpitud pädevusi; analüüsib ja hindab teiste e-portfoolioid.
Õppejõud
Mart Laanpere