Informaatika didaktika praktikum I (IFI7086.DT)
Õppeaine kood
IFI7086.DT
vana ainekood
IFI7086
Õppeaine nimetus eesti k
Informaatika didaktika praktikum I
Õppeaine nimetus inglise k
Practicum in Didactics of Informatics I
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
18
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Arendada üliõpilaste oskusi informaatika õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel ning võimaldada neil õpitut praktikas rakendada; kujundada valmisolek esimeseks põhipraktikaks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Didaktika kursuse raames õpitut/õpitavat praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Üliõpilane valmistab ainedidaktika kursusele toetudes ette 5 ainealast ülesannet (praktikumiülesannet), millele saab tagasisidet õpetajalt, kaasüliõpilastelt ja õppejõult. Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga)
Iseseisev töö
Ainedidaktika alased ülesanded
1.Õppekava õpiväljunditest lähtuva IKT pädevustesti koostamine, läbiviimine ja tulemsute analüüs
2.Õpilase informaatika e-õportfoolio hindamismudeli koostamine
3.Informaatika-alase õpetusliku ekraanivideo koostamine
4.Läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” projekti juhendamine
5.Ainetevahelist lõimimist toetava tunni kavandamine ja läbiviimine
Õppeaine õpiväljundid
Didaktika praktikumi järel on üliõpilane valmis põhipraktikal rakendama järgmisi oskusi:
1. IKT pädevustestide koostamine õppekavast lähtuvalt
2. E-portfooliol põhinev õpitulemuste hindamine
3.Multimeedia-õppematerjalide kostamine
4.Läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” juhendamine
5.Informaatika lõiminine teiste õppeainetega tunni tasandil
Hindamismeetodid
Hindamisel arvestatakse kõikide ülesannete sooritamist. Lähtutakse ülesannete koostamise nõuetest.
Õppejõud
Mart Laanpere
Kohustuslik kirjandus
Laanpere, M.; Põldoja H. (2005) Informaatika didaktika e-õpik. Vt. http://htk.tlu.ee/infdid
Reedik, M.(toim.) (2010) Informaatika aineraamat. Vt. www.oppekava.ee