IKT-hanked ja lepingud (IFI7073.DT)
Õppeaine kood
IFI7073.DT
vana ainekood
IFI7073
Õppeaine nimetus eesti k
IKT-hanked ja lepingud
Õppeaine nimetus inglise k
ICT Procurements and Contracts
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele teadmised ja esmased praktilised kogemused IKT lepingute sõlmimiseks infosüsteemide litsentside, arenduse, hoolduse, koolituse, konsultatsiooni, auditi jne hankimisel. Samuti anda teadmisi lepingute koostamiseks, analüüsiks ja sõlmimiseks vajalikest alusprotsessidest ja vajaduste analüüsist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Hangete üldpõhimõtted: läbipaistvus, jätkusuutlikkus, hinnatõhusus, riiklikust poliitikast tulenevad nõuded.
Hanke ettevalmistus. hanke vajadus, hanke ettevalmistus, kulude analüüs, hankimisprotsess (ISO 12207), IT arhitektuur, nõuded, tarkvara hindamine, tarkvara arenduse hange, toe hange,
Hanke lepingu ettevalmistus: hankemenetluse liigi valik, lepingutingimused.
Hanke läbiviimine: väljakuulutamine ja pakkumuste avamine, pakkumuste hinna ja tulemuste analüüs, tarnija valik, projekti / teenuse järelevalve.
Lepingute üldpõhimõtted. EL ja Eesti regulatsioonid. IKT lepingud – litsentsilepingud (omanduslik ja vaba tarkvara, arenduslepingud, hooldus- ja teenuslepingud, müügilepingud, tugiteenuste lepingud. Avatud standardid.
Iseseisev töö
Probleem-ülesandeks on hankedokumentide ja/või lepingute koostamise vastavalt etteantud stsenaariumile üksikuna või grupitööna.

Iseseisev töö sisuks on tutvumine kursuse aluseks olevate õigusaktide ja juhendmaterjalidega ning probleemülesande lahendamine. Probleemülesande valdkonnaks on IKT hanke dokumentatsiooni ettevalmistamine ning tehtud valikute põhjendamine. Analüüsi käigus selgitab kursusel osaleja välja võimalused ja hanke korraldamise viisi otstarbekuse. Analüüsiga võib kursusel osaleja tuua välja alternatiivvariandid.
Hindamiskriteeriumiks on kursusel osaleja panus probleemülesande lahendamisel üksi või grupi liikmena.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse lõpetaja oskab rakendada hankeprotseduure, mille osised on: vajaduste analüüs, tehnilised nõuded, turuanalüüs, tarnija valik, pakkumiste analüüs, lepinguläbirääkimised, lepingu sõlmimine. Õppija
a) teab tüüpilise hankelepingu tingimusi (tähtajad, hinnad, ...),
b) oskab analüüsida ja jälgida vajadusi ning nõudeid läbivalt hankeprotsessis,
c) oskab käituda vastavalt organisatsiooni hankepoliitikale,
d) teab finantsmudeleid, nt maksetingimusi,
e) oskab analüüsida saadud ettepanekuid/pakkumusi,
e) oskab juhtida hankeprotsessi täitmist,
f) tunneb teenuste sisseostmisega seotud probleeme.

Kursuse lõpetaja peab lepinguläbirääkimisi vastavalt organisatsiooni protsessidele. Tagab kaupade ja teenuste õigeaegse tarnimise, vastavuse kvaliteedinõuetele ja kokkulepitud teenusetasemetele. Tegeleb mittevastavustega, üldistab olulisi probleeme, algatab taastamisplaane ja vajaduse korral korrigeerib lepinguid. Hindab tarnija vastavust õigusaktidele, töökaitse- ja turvanõuetele. Vahetab tarnijaga aktiivselt teavet.
Õppija:
a) tunneb kohaldatavaid teenusetasemelepinguid,
b) teab organisatsiooni lepinguhalduse protseduure ja poliitikat,
c) teab IKT lepingute suhtes kohaldatavaid õigusakte ja parimaid praktikaid.
d) oskab edendada positiivseid suhteid tarnijate ja klientidega,
e) oskab pidada läbirääkimisi lepingutingimuste üle,
f) oskab teha lepinguläbirääkimiste ajal otsuseid ja kasutada paindlikkust vastavalt organisatsiooni eeskirjadele ja poliitikale,
g) oskab rakendada lepinguhalduse protseduure.
Hindamismeetodid
Arvestus.
Iseseisva või grupitöö tulemus. Iga grupi liikme panust töösse hinnatakse eraldi. Iseseisvate tööde aruteluseminarist osavõtt on kohustuslik arvestuse saamiseks.
Õppejõud
Jaan Oruaas
Kohustuslik kirjandus
*Riigihangete seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001
*Riigihangete juhis https://riigihanked.riik.ee/lr1/c/document_library/get_file?p_l_id=15617&folderId=431009&name=DLFE-32501.pdf
*Võlaõigusseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017020
*Tarkvara koosvõime raamistik
https://www.mkm.ee/et/riigi-infosusteemi-koosvoime-raamistik
* Võlaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne / koostajad Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi
Tallinn : Juura : Digira, 2011
* Tarkvaraarenduse tüüplepingu versioon 1.0 https://itpraktikud.eesti.ee/dokuwiki/doku.php?id=itari:toogrupid:erasektor:lepingud
Lisainfo
Arvestuse saamiseks on aluseks loengutel osalemine ja iseseisva töö tulemus. Iga grupi liikme panust töösse hinnatakse eraldi. Iseseisvate tööde aruteluseminarist osavõtt on kohustuslik arvestuse saamiseks.
Asenduskirjandus
*Kohustusliku kirjanduse osas toodud viited.
*IT juhtimise käsiraamat. Äripäeva Kirjastus.
http://kasiraamat.ee/et/it-juhtimine
*IT lepingute käsiraamat. Äripäeva Kirjastus. 2005 – 2007.
*Open Standards for ICT Procurement
https://joinup.ec.europa.eu/community/open_standards_ict/og_page/best-practices-library
* Guide for the procurement of standards-based ICT
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/study-action23/d3-guidelines-finaldraft2012-03-22.pdf
/ Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel./