Haridustehnoloogiline nõustamine (IFI7057.DT)
Õppeaine kood
IFI7057.DT
vana ainekood
IFI7057
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogiline nõustamine
Õppeaine nimetus inglise k
Councelling in Educational Technology
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Nõustamistehnikate tundmine ja -pädevuste arendamine haridusasutuses ja e-õppes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines antakse ülevaade nõustamistehnikatest täiskasvanute ja õpilastega.
Tutvutakse toetusviisidega ja motiveerimistehnikatega individuaalselt, rühmas ja organisatsioonis.
Saadakse teadmised ja praktilised kogemused distantsnõustamisest elektroonsete vahenditega.
Iseseisev töö
3 iseseisvat tööd:
• essee haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös
• kooli IKT lahenduse (e-õppe strateegia, arengukava vm.) analüüs ja parendusettepanekud
• uuele vahendile juhendi (töölehe) loomine (ja selle tutvustamine seminaril)
• tutvustada ühe vahendi õppeprotsessis kasutamise võimalusi (tuginedes iseseisvalt loodud töölehele)
• analüüsida ja anda tagasiside kahe kaaslase esseele ja töölehele.
Õppeaine õpiväljundid
Mõistab IKT alase nõustamise vajalikkust ja kasutab efektiivselt nõustamistehnikaid ja motiveerimise tehnikaid haridustehnoloogia juurutamiseks.
Oskab ja omab valmisolekut:
• Nõustada ja koolitada kolleege IKT kasutamisel;
• Nõustada õpetajaid uurimitööde juhendamisel;
• Nõustada kooli juhtkonda õpetajate täiendkoolituse planeerimise alal e-õppe valdkonnas;
• Kavandadada ja viia läbi koolitusi kolleegide aktiviseerimiseks IKT kasutamisel;
• Nõustada kooli juhtkonda IKT-ga seonduvate sisekorraeeskirjade koostamisel ja nende täitmise monitooringul;
• Nõustada kolleege uudsete IKT-põhiste hindamisvahendite arendamisel ja juurutamisel;
• Nõustada õpilasi IKT alaste kärjääride valikul.
Hindamismeetodid
Arvestuse sooritamiseks on vaja:
• osaleda 2 rühmatöös
• esitada 5 kirjalikku tööd
• esitada suuliselt 3 ülesannet:
Õppejõud
Marge Kusmin
Kohustuslik kirjandus
Konspekt “Haridustehnoloogiline nõustamine”,
R. Bolton Igapäevaoskused : kuidas ennast kehtestada, teisi kuulata ja
konflikte lahendada (Ühiselu 2007),
M. McKay, M. Davis, P. Fanning: Suhtlemisoskused : kehakeel. Tutvuste
sõlmimine. Peresuhted. Seksuaalsuhted. Partneri mõjutamine. Suhted tööl
(Greif 1998).
Asenduskirjandus
Buzzotta, V. R.; Lefton, R. E.; Sherberg, Mannie (1977). Coaching and
counseling: How you can improve the way it's done.
Meier, S. T., Davis, S.R. The Elements of Counseling (Brooks/Cole Series in Counseling and
Human Services) Minor.
M. Crisp: Coaching and Counseling, Third Edition: A Practical Guide for Managers and Team Leaders. Training & Development Journal. Vol 31(11), Nov 1977, 50-60.
P. Leppik: Õpetajatöö psühholoogilisi probleeme (TÜ Kirjastus 2008), lk.151-190.

Ainet ei ole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.