Infokäitluse alused (IFI7023.DT)
Õppeaine kood
IFI7023.DT
vana ainekood
IFI7023
Õppeaine nimetus eesti k
Infokäitluse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Information Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
“Infokäitluse alused” on kursus eelkõige IT ja infosüsteemide erinevatest teoreetilistest käsitlustest huvituvale, juba IT praktika tausta omavale inimesele. Uurime intrigeerivaid ja mõjukaid teooriaid kirjandust iseseisvalt läbi töötades, diskuteerides ja õppejõu sissejuhatusi kuulates.
IT rakendamist organisatsioonides ja infosüsteeme on uuritud juba 40 aastat. Loodud on mitmesuguseid teooriaid.
Eesmärgiks on parima akadeemilise kirjanduse kaudu kriitiliselt tutvuda valikuga infokäitluse ala uurimisteemadega ja väljatöötatud teoreetiliste seisukohtadega.
Kursuse tulemus:
 uued võimalused praktika tõlgendamiseks
 terviklikum ja teoreetilisem arusaam IT-st
 intellektuaalne rahuldus heast kirjandusest
 abiks magistritööks ettevalmistumisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teoreetiline teadmine ja praktiline teadmine. Teadmuspõhisus IT rakendamisel. Infotöötlus, infokäitlus, information management, IT: terminoloogia ja mõistete piiritlemine. Interdistsiplinaarsus. Infokäitluses olulised teadmisalad. Akadeemilised ja mitteakadeemilised teabeallikad. Töö kirjanduse online-andmebaasidega (EBSCO jt). Vaatepunktid: ratsionalism, pragmatism jm. Teooria konstrueerimisest. Tehnoloogiline ratsionalism. Äriprotsesside modelleerimine, optimeerimine. Tüpoloogilised mudelid. Süsteemkäsitlusest väljakasvanud teooriad. Ärijuhtimise taustaga (Alteri töösüsteemid jt). Sotsiaalse konstruktivismi teooriad. Strukturatsiooniteooria. Aktorivõrgu teooria. Semiootika rakendamisvõimalusi IT-s. Tuleviku modelleerimise meetodid.
Iseseisval tööl on kursuses suur osa. Peamine vorm on töö kirjandusega: valik, lugemine, analüütiliste kokkuvõtete koostamine. Üliõpilane koostab individuaalse plaani kümme artikli läbitöötamiseks. Iga artikli kohta koostab üliõpilane lühikonspekti, mis sisaldab artikli põhiideede ja -mõistete loetelu ning konspektiivset esitust; samuti kokkuvõtlikku hinnangut loetule.
Iseseisev töö
Iseseisval tööl on kursuses suur osa. Peamine vorm on töö
kirjandusega: valik, lugemine, analüütiliste kokkuvõtete
koostamine. Üliõpilane koostab individuaalse plaani kümme
artikli läbitöötamiseks. Iga artikli kohta koostab üliõpilane
lühikonspekti, mis sisaldab artikli põhiideede ja -mõistete loetelu
ning konspektiivset esitust; samuti kokkuvõtlikku hinnangut
loetule. Konspektid tuleb esitada enne eksamit. Igal üliõpilasel on
ka vähemalt ühel kontaktõppe kohtumisel võimalus lühidalt
tutvustada oma lugemisplaani ja loetut.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
 on loonud endale tervikliku ülevaate olulistest infokäitluse (infosüsteemide, information management) teooriatest
 on süvenenult tutvunud valdkonna mõnede alustekstidega
 omab pilti infokäitluse akadeemilisest kirjandusest ja
oskab seda kasutada.
Hindamismeetodid
Hinde määravad:
• esinemine eksamil – 45% hindest;
• iseseisva töö konspekt vastavalt iseseisva töö nõuetele – 45%;
• osavõtt kontaktõppest – 10%
Õppejõud
lekt Priit Parmakson
Kohustuslik kirjandus
- Hirschheim, Klein (2012) A Short and Glorious History of the
Information Systems Field. Journal of the Association for
Information Systems, 4.
- Kümme valitud artiklit erialaajakirjadest. Õppejõud annab ette
nimekirja, kuid üliõpilasel on valiku ja ka oma ettepanekute
tegemise võimalus.
Lähem teave õppematerjalis:
http://www.tlu.ee/~priitp/IKT/7023.html.
Lisainfo
Eksamile pääsemise eelduseks on individuaalse lugemisplaani
kohase lugemiskonspekti (vt iseseisva töö nõuded) esitamine epostiga
õppejõule vähemalt paar-kolm päeva enne eksami päeva.
Kontaktõppes osalemist eeldatakse.
Asenduskirjandus
Üliõpilane valib läbitöötatava kirjanduse etteantud kirjanduse nimekirjast; Võimalik ja isegi soovitav on üliõpilase enda leitud kirjandus, kuid see peab vastama nõuetele.