Kasutajakeskse disaini meetodid (IFI6094.DT)
Õppeaine kood
IFI6094.DT
vana ainekood
IFI6094
Õppeaine nimetus eesti k
Kasutajakeskse disaini meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
User-Centered Design Methods
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks kasutajakeskse disaini meetoditest. Toetada rühmatöö oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus kasutajakesksesse disaini. Taustauuring. Konkurentsianalüüs. Persoonad. Stsenaariumidepõhine disain. Erinevate osapoolte kaasamine osalusdisaini protsessi. Kasutajalood. Mõistekaardid, sisukaardid ja voodiagrammid. Kasutajaliidese prototüüpimine: vahendid ja tehnikad. Paberprototüüpide koostamine ja testimine. Sõrestikmudelid. Detailsed kasutajaliidese prototüübid. Disainimustrid ja kasutajaliidese juhised. Kasutatavuse hindamise meetodid. Disainiuuringu tulemuste esitamine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö on korraldatud disainiprojektina, mille raames üliõpilased koostavad väikestes rühmades ühe rakenduse kontseptuaalse disaini ja prototüübi.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinud üliõpilane oskab:
- valida sobivad meetodid erinevate osapoolte kaasamiseks disainiprotsessi;
- kriitiliselt hinnata olemasolevate rakenduste kasutatavust;
- koostada persoonasid, stsenaariume ja kasutajalugusid;
- valmistada ja testida paberprototüüpe ning detailseid kasutajaliidese prototüüpe.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksami hinne kujuneb praktiliste rühmatööde (90%) ja individuaalsete ülesannete (10%) koondtulemusena.
Õppejõud
Hans Põldoja
Kohustuslik kirjandus
Põldoja, H. (2016). Kasutajakeskse disaini meetodid. Loetud aadressil https://ifi6094.wordpress.com
Asenduskirjandus
Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2007). About Face 3: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing Inc.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston: Addison-Wesley.

Brown, D. M. (2011). Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning. Berkeley, CA: New Riders.

Snyder, C. (2003). Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces. San Francisco: Morgan Kaufmann.

Krug, S. (2010). Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. Berkeley, CA: New Riders.