Kultuuri poliitiline ökonoomia (HIA6333.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6333.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kultuuri poliitiline ökonoomia
Õppeaine nimetus inglise k
The Political Economy of Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on käsitleda majandusega seotud teemasid antropoloogilisest ja poliitökonoomilisest vaatepunktist läbi etnograafiliste tekstide ja filmide analüüsi, arutelude, harjutuste ja grupitööde.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus aitab analüüsida majandust ning majandustegevust kui sotsiaalseid suhteid, mis on tihedalt põimunud igapäevaeluga ja leiab aset globaalse kapitalismi kontekstis. Majandusantropoloogias ei ole majandus midagi abstraktset, millega tegelevad majandusteadlased vaid see, kuidas majandus mõjutab inimeste igapäevaelu ning erinevates kultuurikontekstides elavate tavaliste inimeste, majandusega seotud praktikad. Kursusel on kaks teoreetilist alguspunkti: ühest küljest majandusteadlaste Karl Marxi ja Karl Polanyi ideed ning teisalt Malinowski ja Marcel Maussi etnograafilised uurimised sotsiaalsetest suhetest ja vahetusest. Põhinedes neil teoreetilistel lähenemistel, vaatame lähemalt teemasid nagu kingi-ja kaubavahetus, raha ja turud, võlg ja finantisaliseerumine, võitlus tööjõu ja kapitali vahel, klassi, rahvuse, soo jm põhised ebavõrdsused, sotsialistlikud ja postsotsialistlikud ühiskonnad. Grupiarutelud ning etnograafiliste tekstide analüüs aitab osalejatel kriitiliselt uurida, millised on võimalused heaks eluks ja elatise teenimiseks kaasaegse kapitalismi tingimustes ning arutleda alternatiivide ning inimliku majanduse üle.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud kontseptuaalsed tööriistad majanduse kriitiliseks analüüsiks antropoloogilisest ja poliitökonoomilisest vaatepunktist;
- oskab nii suuliselt kui kirjalikult analüüsida majandusteemalisi etnograafiaid;
- põhinedes etnograafilistel tekstidel ja kursusekaaslaste kogemustel, oskab arutleda, võrrelda ja vastandada majandussuhete erinevates kontekstides ning nendega seotud intersektsionaalseid ebavõrdsusi.
Õppejõud
Eeva Kesküla
space