Kõrgtaseme saksa keel I (GRS6076.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6076.HT
vana ainekood
GRS6076
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrgtaseme saksa keel I
Õppeaine nimetus inglise k
Proficiency Level German I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tingimused ja toetada saksa keele oskuste parandamiseks nelja osaoskuse lõikes. Saksakeelseid riike puudutava aktuaalse ja maiskondliku teadmise vahendamine. Luua võimalused analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arendamiseks saksa keeles. Sissejuhatus akadeemilisse kirjutamisse ja argumenteerimisse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Valitud teemad saksakeelsete riikide ühiskonna kohta.
Saksakeelsete riikide ühiskond ja aktuaalsed teemad. Kursus keskendub süvendatud keeleõppele aktuaalsete ja autentsete materjalide põhjal saksakeelsest meediaruumist. Kuulamis- ja lugemisharjutused vahendavad infot saksakeelsete riikide erinevatest eluvaldkondadest, süvendatult käsitletakse ülikoolielu ja teadustööga seonduvat sõnavara. Sissejuhatus akadeemilisse kirjutamisse – teksti koostamine ja vajalike keelendite õppimine. Suulise esitluse tehnika ja keelendid. Kõne- ja argumenteerimisoskuse arendamiseks esitatakse lühemaid ja pikemaid ettekandeid ja peetakse diskussioone.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilaste teadmised ja oskused saksa keelest on arenenud kõigi nelja osaoskuse lõikes. Eesmärgiks on saavutada B2.1. tase. Üliõpilase individuaalne õpitulemus sõltub aga ka eelnevast keeletasemest.
Õppejõud
dots Maris Saagpakk, lekt Heiko F. Marten
space