Saksa keele grammatika II (GRS6074.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6074.HT
vana ainekood
GRS6074
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele grammatika II
Õppeaine nimetus inglise k
German Grammar II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Saksa keele sõnaliikide ja lauseliikmete eristamine, saksa keele vormimuutuste tundmaõppimine ja analüüs B2 tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tingiv kõneviis võrdlus- ja tingimuslausetes. Umbisikuline tegumood ja selle asendamise võimalused. Modaaltegusõnade kasutamine subjektiivses tähenduses. Nimisõna-tegusõna ühendid. Ajalooline olevik. Määrsõnad. Umbmäärased asesõnad. Asesõnade kasutamine. Eessõnad genitiivi ja daativiga. Sidesõnade kasutamine. Modaalpartiklid. Lauseliikmed. Kõrvallause enne pealauset.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb läbitud teemade raames saksa keele grammatikat ning oskab moodustada grammatiliselt korrektseid saksakeelseid lauseid B2 tasemel.
Õppejõud
dots Merle Jung
space