Saksa keele grammatika I (GRS6073.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6073.HT
vana ainekood
GRS6073
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele grammatika I
Õppeaine nimetus inglise k
German Grammar I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Saksa keele grammatilise struktuuri ja vormimuutuste tundmaõppimine B1 tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tegusõna ajavormid (lihtminevik, enneminevik, tulevik). Tingiv kõneviis. Umbisikuline tegumood. Kaudne kõne. V-kesksõna. Ma- ja da-tegevusnimi. Enesekohased tegusõnad. Nimisõna ja omadussõna käänamine genitiivis. Genitiivi eessõnad. Omadussõna käänamine ilma artiklita. Omadussõna võrdlusastmed. Kindlaid eessõnu nõudvad omadussõnad. Liitsidesõnad. Pea- ja kõrvallause.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb läbitud teemade raames saksa keele grammatikat ning oskab moodustada grammatiliselt korrektseid saksakeelseid lauseid B1 tasemel.
Õppejõud
dots Merle Jung
space