Saksa keele süntaks (GRS6063.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6063.HT
vana ainekood
GRS6063
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
German Syntax
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erinevate süntaksiteooriate ja - käsitluste alusel lingvistiliste baasteadmiste kujunemine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lause olemus. Lauseliigid ja -tüübid. Lause semantilised ja pragmaatilised funktsioonid. Lause analüüs valentsiteooria, väljateooria ja lauseliikmete alusel. Lauseliikmed: alus, öeldis, öeldistäide, erinevad sihitised - nende struktuur ja funktsioon lauses. Täiend ja lisand. Gleichsetzungsglieder. Ühildumise üld- ja erijuhud saksa keeles. Satzbaupläne. Liitlause ja selle tüübid. Kõrvallausete liigid ja tunnused.
Ülevaateloengutel käsitletu läbiarutamine seminarides. Põgus võrdlus eesti keelega. Rühmatöö üldistavate kokkuvõtete tegemiseks. Test.
Eksam on kirjalik (50%) ja suuline (50%) ja kontrollib aine omandamise astet.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omandab baasteadmised keeleloomeks ja keele funktsioneerimise mõistmiseks. Saadud teadmised on aluseks tekstilingvistika, leksikoloogia jt lingvistikakursuste omandamisele.
Õppejõud
lekt Helju Ridali
space