Saksa keele morfoloogia (GRS6062.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6062.HT
vana ainekood
GRS6062
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele morfoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
German Morphology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erinevate morfoloogiateooriate ja -käsitluste alusel luua üliõpilastele võimalus lingvistiliste baasteadmiste omandamiseks ja nende teadmiste praktiliseks rakendamiseks keeleloomes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Morfoloogia põhimõisted. Morfeemi mõiste ja alaliigid, morfeemide eristamise viisid saksa keeles. Sõnamoodustus. Sõnaliigid ja nende klassifikatsioonivõimalused. Täistähenduslike sõnaliikide iseloomustamine semantilisest, morfoloogilisest ja süntaktilisest aspektist. Nimi-, omadus- ja tegusõnade grammatilised kategooriad. Teiste sõnaliikide (ase-, side-, ees- ja määrsõnad, artiklid) üldiseloomustus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Ainekursuse läbinu on omandanud baasteadmised keeleloomeks ja keele funktsioneerimise mõistmiseks. Üliõpilane oskab teha morfoloogilist analüüsi, kirjeldada saksa keele sõnaliike, tunneb nende grammatilisi kategooriaid ja mõistab sõnamoodustuse põhimõtteid. Omandatud baasteadmisi suudab üliõpilane rakendada teksilingvistikas, leksikoloogias jt. lingvistikakursustel.
Õppejõud
dots. Merle Jung
space