Leksikoloogia ja semantika (GRS6061.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6061.HT
vana ainekood
GRS6061
Õppeaine nimetus eesti k
Leksikoloogia ja semantika
Õppeaine nimetus inglise k
Lexicology and Semantics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süstemaatilised üldteadmised saksa keele leksikast ja semantikast kui süsteemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Saksa keele leksikaal-semantiline süsteem. Sõna ja tähendus, tähenduse liigitamine (denotatiivne, konnotatiivne ja kollokatiivne tähendus; otsene ja ülekantud tähendus). Tähendustevahelised suhted: homonüümia, polüseemia, sünonüümia, antonüümia, hüponüümia.Ajalised nihked sõnavaras: neologismid, arhaismid, anakronismid. Sõna kui märk.Seemid ja semeemid. Seemide tüpoloogia. Semasioloogia, onomasioloogia, etümoloogia. Keeleliste väljade teooria. Tähendusmaatriksid ja nende koostamine. Sõnavara muutumise põhjused. Tähendusnihked: tähenduse laienemine, kitsenemine, metafoorsusus ja metonüümia. Eufemismid. Laen- ja võõrsõnad, internatsionalismid. Terminoloogia küsimused. Saksa keele sõnatuletusliigid: kompositsioon, derivatsioon, sõnade lühendamine ja nende alaliigid. Fraseologismide peamised liigid. Saksa keele leksikograafia. Sõnaraamatute liigid, ükskeelsed ja kakskeelsed sõnaraamatud.
Loengutes antakse ülevaade baasteadmistest, seminarides käsitletakse detailsemaid teemasid. Referaadid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omandab põhjalikud teadmised saksa keele leksikaal-semantilisest süsteemist, tähenduse kujunemisest ja tähendusnihetest/ -suhetest ning tähenduse analüüsimise meetoditest. Omandatud teadmisi saab rakendada ja süvendada lingvistilistes erikursustes, nad on lähtekohaks seminari- ja BA lõputöö kirjutamisel.
Õppejõud
lekt Heiko F.Marten
space