Eesti keel B2.2 (EKV6332.HT)
space
Õppeaine kood
EKV6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keel B2.2
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian B2.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Sandra Sainio (õpetamise keel: eesti keel)
Annika Bauer (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luuakse eeldused B2-taseme eesti keele oskuse omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eesti keele tase vastab B2.1-tasemele. Töö erialase sõnavaraga sõnaraamatu abil, erialaste tekstide lugemine, refereerimine, kokkuvõtte koostamine. Tekstiloome, ettekannete, ülevaadete koostamine, diskussioon tekstide spetsiifikast lähtuvatel teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saavutanud B2-taseme eesti keeles;
- mõistab ka keerukate tekstide ja mõttevahetuse tuuma, oskab koostada kokkuvõtet, refereeringut, ülevaadet;
- suudab sobivas registris ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;
- oskab selgitada oma seisukohti ning tuua välja nähtuste tugevusi ja nõrkusi.
Õppejõud
Annika Bauer
space