Soome keel A2 (EKS6414.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6414.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks soome keele struktuurist ja grammatikast ning arendada sõnavara. Luua eeldused kirjalikuks ja suuliseks keeleoskuseks algaja keelekasutaja ehk A2 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Toetada teadmiste kujunemist soomekeelsest kultuuriruumist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Nelja osaoskuse (rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamine läbi kommunikatiivsete tegevuste. Esmatähtsate eluvaldkondade sõnavara (enese ja kaaslaste tutvustus, tunnete ja olustiku kirjeldamine, vaba aeg ja ühised tegevused, pereliikmed ja sugulased, jne). Laiendada teadmisi Soome kultuurist ja ühiskonnast. Õppematerjalidena kasutatakse soomekeelsetest TV- ja raadiosaateid ja filme ning külastatakse Soomega seotud kultuuriüritusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab rakendada omandatud teadmisi, kasutades eesmärgipärast sõnavara ja õpitud grammatilisi konstruktsioone;
- tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel, suudab väljendada oma vajadusi;
- oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada kirjalikult ja suuliselt oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi;
- on omandanud baasteadmised Soome kultuurist ja tänapäeva Soome ühiskonnast.
Õppejõud
Karola Velberg
space