Soome keel A1 (EKS6413.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6413.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused esmaste teadmiste omandamiseks soome keele struktuurist ja grammatikast. Arendada sõnavara. Luua eeldused suulise ja kirjaliku keeleoskuse omandamiseks soome keeles A1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Anda esmased teadmised soomekeelsest kultuuriruumist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Soome keele grammatika alused ja hääldus. Nelja osaoskuse (rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine) arendamine läbi kommunikatiivsete tegevuste. Esmatähtsate eluvaldkondade sõnavara (enese ja pereliikmete tutvustus, lihtsamate toimingute kirjeldamine, toit, ühistransport, vaba aeg, jne). Esmased teadmised Soome kultuurist ja ühiskonnast. Õppematerjalina kasutatakse lõike soomekeelsetest TV- ja raadiosaadetest ja filmidest ning külastatakse Soomega seotud kultuuriüritusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis seostuvad tuttavate ja oluliste valdkondadega;
- suudab rakendada omandatud teadmisi, esitada küsimusi ja vastata, kasutades eesmärgipärast sõnavara ja õpitud grammatilisi konstruktsioone;
- oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi, oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet;
- on omandanud esmased teadmised Soome kultuurist ja tänapäeva Soome ühiskonnast.
Õppejõud
Karola Velberg
space