Soome keele alused (EKS6010.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6010.HT
vana ainekood
EKS6010
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keele alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Finnish
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Esmase suulise ja kirjaliku väljendusoskuse omandamine A2-tasemel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Omandatakse perekonna ja argieluga, harrastuste, hariduse, eriala ja tulevase tööga seotud temaatika ning sõnavara, erinevad keelelised konstruktsioonid arvamuse/seisukoha väljendamiseks ning oskus kasutada omandatud teadmisi suulises ja kirjalikus keelekasutuses. Osaletakse vestlustes ja aruteludes lihtsamatel teemadel, tehakse kontrolltöid. Iseseisva tööna valmistavad üliõpilased ette lühiettekandeid ja teevad lühitõlkeid, loevad 10 lehekülge soomekeelset kirjandust omal valikul.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omandab esmased teadmised soome keele sõnavarast, olulisematest väljenditest ja rektsioonidest; oskab vestelda igapäevaelu teemadel, pidada lühiettekannet, oskab teha märkmeid ja koostada lihtsamaid kirjalikke tekste. Hindamisel arvestatakse semestri jooksul tehtud tööd ning oskust väljendada end suuliselt ja kirjalikult läbitud teemadel ning loetud lektüüri, mille kohta koostavad üliõpilased sõnastiku.
Õppejõud
lektor Marje Joalaid
space