Ettevõtteseminar (DTI6002.DT)
Õppeaine kood
DTI6002.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ettevõtteseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Enterprise Seminar
Õppeaine maht EAP
2.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused IKT sektori ettevõtete või IKT-d suurel määral kasutavate ettevõtete tegevusprofiilide, töömeetodite, personaliarenduse jt põhitegevusega seotud aspektidega tutvumiseks. Toetada üliõpilast tema erialaste huvide täpsemal määratlemisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine on üles ehitatud seminaridena, milles erinevate ettevõtete ja organisatsioonide esindajad käsitlevad järgmiseid teemasid: ettevõtte turuniši määratlemine, tootearendus, turundus, personaliarendus, koostööpartnerite valik, innovatsiooni juhtimine, pikaajaliste tulevikustrateegiate kavandamine, enim esinevad probleemid, positiivne kogemus, saadud õppetundidest järelduste tegemine.

Seminarid toimuvad vastavalt ettevõtete poolt välja pakutud esinejatele ja teemadele. Üliõpilased deklareerivad aine, kui on osalenud ettenähtud arvul seminaridel ning koostanud nende kohta seminaripäevikud.
Iseseisev töö
Iseseisva tööna kirjutavad üliõpilased seminari järel lühikese seminaripäeviku (1000...2000 tähemärki).
Õppeaine õpiväljundid
Kirjeldab IKT-alase ettevõtluse üldisi arengusuundi ning peamisi probleeme Eesti kontekstis;
Määratleb oma spetsiifilisemad erialased huvid.
Hindamismeetodid
Arvestuse saamiseks tuleb osaleda 8 ettevõtteseminaris ning esitada nende kohta loengupäevikud.
Õppejõud
Pirje Jürgens
Kohustuslik kirjandus
Ettevõtete veebileheküljed, ajakirjandus ja muud teemakohased allikad.