E-valitsuse õiguslikud alused (AKJ7177.YK)
Õppeaine kood
AKJ7177.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
E-valitsuse õiguslikud alused
Õppeaine nimetus inglise k
Legal Aspects of E-governance
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
36
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
• Anda ülevaade ja kujundada arusaamine:
- e-valitsuse korralduse põhilistest õiguslikest ja õiguspoliitilistest küsimustest;
- e-valitsuse tegevust ja korraldust reguleerivatest õigusaktidest ning e-valitsuse tegevuse ja korraldusega seonduvatest õigusega seotud valdkondadest;
- sellest, millist õiguslikku regulatsiooni e-valitsuse praktikas rakendamine vajab ning kes ja milliste vahenditega seda loob;
- sellest, kas ja milliseid muudatusi õiguse ja/või õiguspoliitika valdkonnas on vaja e-valitsuse toimimiseks / rakendamiseks ja/või arendamiseks.

• Arutada praktilisi näiteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
E-valitsuse korralduse õigusliku regulatsiooni ja õiguslike aspektide ülevaade ja analüüs. Mida ja kuidas on vaja õiguslikult reguleerida, et e-valitus edukalt toimiks? Milline on asjakohane hea praktika? Kuidas see toimib? Milliseid muudatusi on vaja?
Iseseisev töö
Töö kohustusliku kirjanduse ning õppejõu poolt kursuse käigus nimetatavate õigusaktide ja täiendava kirjandusega. Ühe referaadi või arutleva essee koostamine ja esitlemine õppejõu poolt kursuse käigus nimetataval teemal ning kaasusülesannete lahendamine.

Kodutöö tuleb esitada vähemalt 48 tundi enne vastava seminari algust MOODLE`s, kui seal kursus avatakse, või e-postiga õppejõule meilaadressile, kui kursust ei ole MOODLE`s avatud või tööd ei ole võimalik MOODLE`s esitada.

Iseseisev kodutöö tuleb vormistada vastavalt üliõpilastööde vormistamise juhendile.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukalt läbinud üliõpilane:
1) omab ülevaadet ja arusaamist:
- e-valitsuse õiguslikest üldpõhimõtetest;
- õiguse valdkondadest ja konkreetsetest õigusaktidest, mis seonduvad e-valitsuse tegevuse korraldamisega;
- sellest, kuidas e-valitsuse tegevust ja korraldust õiguslikult reguleeritakse ja reguleerida tuleb;
- valdkonna terminoloogiast;
2) suudab arutada e-valitsuse õiguslike ja õiguspoliitiliste küsimuste teemal;
3) oskab lahendada valdkonnaga seonduvaid praktilisi juriidilisi küsimusi.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam (mis koosneb argumenteeritud vastuseid eeldavatest küsimusest, millele vastuste andmiseks materjale ei kasutata, kui õppejõud seda eraldi ei luba, ning kaasuse lahendamisest, mille lahendamisel saab kasutada õppejõu poolt lubatavaid õigusallikaid).
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Articles, cases and legal texts given during the course, incl:
www.ega.ee (publications)
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm
OECD e-government studies, etc.
Reference books and articles, incl:
Mason „Revising the EU e-signatures Directive“ Communications Law 2012 (17.2)
Prins et. al. (eds) E-government and its implications for Administrative Law (Asser 2002)
Prins “E-government: A comparative study of the multiple dimensions of required regulatory change” Electronic Journal of Comparative Law (Vol. 11.3 Dec 2007)
Artiklid, kaasused ja õigusaktid, mis kursuse käigus õppejõu poolt nimetatakse, sh:
www.ega.ee (publikatsioonid)
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm
OECD e-government studies, jt.
Artiklid jm allikad, sh:
Mason „Revising the EU e-signatures Directive“ Communications Law 2012 (17.2)
Prins et. al. (eds) E-government and its implications for Administrative Law (Asser 20