Haldusõigus ja -menetlus (AKJ6360.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6360.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haldusõigus ja -menetlus
Õppeaine nimetus inglise k
Administrative Law and Procedure
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Jüri Heinla (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
kursuse tulemusel mõistab õppija haldusõiguse eset, põhiseaduslikke printsiipe ja
põhimõisteid;
õppijal on ülevaade haldusorganisatsioonist, haldustoimingutest ja nende vormidest;
õppija oskab selgitada haldusmenetluse põhimõtteid, haldusmenetluse kulgu,
halduskontrolli olemust ning riigivastutuse aluseid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine käsitleb haldusõiguse üldosa teemasid, sealhulgas selgitatakse haldusõiguse mõistet ja objekti, põhiseaduslikke printsiipe, haldusõiguse põhimõisted ja allikad, haldusorganisatsiooni, haldustoiminguid ja nende liike, haldusmenetlust, haldustäidet, halduse kontrolli ja riigivastutust. Õpitakse analüüsima valdkonna kohtupraktikat.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb haldusõiguse põhimõisteid, haldusorganisatsiooni ja selle toimimise põhimõtteid,
- tunneb haldustoimingute õiguslikku olemust ning õiguspärasuse eeldusi;
- tunneb valdkonna kohtupraktikat ning oskab seda kasutada;
- oskab avada halduskontrolli olemust, valdab riigivastutuse aluseid ja oskab järgida hea halduse põhimõtteid;
- tunneb haldusmenetlust ja oskab rakendada asjasse puutuvaid kohtulahendeid konkreetsele probleemile õigusliku hinnangu andmisel ning kaasuste lahendamisel.
Õppejõud
Lisainfo
- Aedmaa, A,. Lopman, E. , Parrest, N., Pilving, I., Vene, E. Haldusmenetluse
käsiraamat, Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu 2004; Kättesaadav -
https://dspace.ut.ee/handle/10062/14765
- Riigikohtu märksõnastik – https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?.
Haldusõigus: haldusmenetlus, halduskoostöö, haldussund, korrakaitse, põhiseaduse
printsiibid, riigivastutus; halduskohtumenetlus (ainult halduskohtu pädevus).

- Riigikohtu praktika ülevaated - https://www.riigikohus.ee/et/kohtupraktika-analuusid-ja-
ulevaated/riigikohtu-praktika-ulevaated – õppejõu poolt loengus viidatud mahus.
- Rauk, Triinu - Haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu eristamise kriteeriumid ja
vaidlustamine halduskohtus. Magistritöö. Tartu, 2013. Kättesaadav –
http://dspace.ut.ee/handle/10062/32106.
- Ernits, Madis – Määruse mõiste. Õiguskeel 3/2010.
- Pikamäe, Kaire – Kaalutlusvigadest. Juridica 2/2006, lk 75-83.
- Saarmets, Virgo – Haldusakti tühisus. Õiguskeel 4/2017.
- Stikkermann, Kätlin - Erandid menetlusosalise ärakuulamisekohustusestt
haldusmenetluses. Magistritöö. Tallinn, 2012. Kättesaadav –
http://dspace.ut.ee/handle/10062/26710.
- Kranich, Helen – Lihtsus, hea sõna ja siiras toon asjaajamiskeeles, Õiguskeel 1/2017
- Madise, Ülle – Õigusalaste kirjatööde selgusest ja kergusest, Juridica 6/2019, lk 415-
419
- Saarmets, Virgo - Kuidas sünnib õigusakt, haldusakt, kohtulahend? Õiguskeel 3/2008
- Saarmets, Virgo - Resolutsioon olgu regulatiivne, regulatsioon olgu resoluutne.
Õiguskeel 4/2014
Normatiivaktid:

1. Eesti Vabariigi põhiseadus
2. Haldusmenetluse seadus
3. Keeleseadus
4. Halduskoostöö seadus
5. Korrakaitseseadus
6. Vabariigi Valitsuse seadus
7. Asendustäitmise ja sunniraha seadus
8. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise
seadus
9. Riigivastutuse seadus
10. Halduskohtumenetluse seadusti
space