Lepinguõigus (AKJ6353.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6353.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lepinguõigus
Õppeaine nimetus inglise k
Contract Law
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
* anda süvendatud ülevaade lepinguõiguse teooriatest ning praktikas levinumatest lepingutest (mh võõrandamislepingutest, kasutuslepingutest, teenuse osutamise lepingutest);

* anda ülevaade lepinguväliste võlasuhete tunnustatud teooriatest, asjakohastest õigusteoreetilistest diskussioonidest, ning lepinguvälise võlasuhte tekkimise alusest (mh käsundita asjaajamist, alusetud rikastumist, deliktiõigusest ja selle erikoosseisudest);

* luua eeldused lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete arengu ja arenguperspektiivide mõistmiseks;

* kujundada õigusteoreetilise mõtlemise oskust õiguslike normide analüüsimise alusel, lahendamaks õigusteoreetilisi ja praktilisi probleeme;

* anda oskusi oma seisukohtade argumenteerimiseks kasutades võlaõiguse regulatsioone, Riigikohtu ja Euroopa Ühenduse Kohtu praktikat.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine raames käsitletakse erinevaid võlaõiguse eriosa teemasid: nt lepinguõiguse süsteemi, võõrandamislepingute, kasutuslepingute ning teenuse osutamise lepingute sõlmimist, lepingutest tulenevaid osapoolte õigusi ja kohustusi ning lepingute lõpetamise võimalusi. Lisaks käsitletakse lepinguväliste võlasuhete süsteemi, lepinguväliste võlasuhete tekkimise aluseid ning antud võlasuhete tekkimise alustega seotud isikute subjektiivseid õigusi ja juriidilisi kohustusi. Samuti käsitletakse lepinguväliste võlasuhete ja lepinguliste suhete seoseid ning rakenduspraktikat.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb võlaõiguse süsteemi, selle põhimõisteid, alusprintsiipe ning teooriaid;
- oskab püstitada ja analüüsida võlaõigusest tulenevate regulatsioonide piires õiguslikke probleeme;
- oskab kasutada võlaõiguse valdkonna teadmisi õigusnormide tõlgendamisel ja praktiliste probleemide lahendamisel;
- oskab orienteeruda võlaõiguse alases infos, leida vajalikku teavet erinevate probleemide lahendamiseks.
Õppejõud
Lisainfo
Kohustuslik kirjandus
1. Euroopa Tsiviilkoodeksi töögrupist osalejate arvamused.
2. Riigikohtu lahendite teemakohased analüüsid. 78 lk;
3. Kalamees, P. Müügilepingust taganemise õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral. Kommentaar Riigikohtu otsusele tsiviilasjas nr 3-2-1-11-10, Juridica nr 10, 2010, lk 796_799;
4. Kalamees, P jt. Töö vastuvõtmine ja töövõtja vastutus ehitusvigade eest, Juridica nr 4, 2010, lk 258_268;
5. Sein, K. Leping kinnisvaraarendaja ja kinnisasja omandaja vahel: kas müügileping või segatüüpi leping? Kommentaar Riigikohtu otsusele tsiviilasjas 3-2-1-98-09, Juridica 2010, nr 3, lk 222_225
Täielik nimekiri asub kursuseprogrammis.

Asenduskirjandus, kohustuslikule kirjandusele lisaks:
1. Kull, I. Kõve jt Võlaõigusseadus. III; kommenteeritud väljaanne, Tallinn, Juura 2008.
2. Kull, I. Kõve jt Võlaõigusseadus. III; kommenteeritud väljaanne, Tallinn Juura 2009.

space