Võlaõiguse üldosa (AKJ6352.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6352.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Võlaõiguse üldosa
Õppeaine nimetus inglise k
General Part of Obligation Law
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Andres Õige (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
* anda süvendatud ülevaade võlaõiguse teooriatest ning võlaõiguse üldosa põhimõtetest ja põhiprintsiipidest (mh lepingute sõlmimisest, kohustuste täitmisest, kohustuste rikkumisest ja õiguskaitsevahendite kohaldamisest, lepingute lõpetamisest); 

* luua eeldused võlaõiguse üldosa arengu ja arenguperspektiivide mõistmiseks, sh võrdlevas kontekstis;

* kujundada õigusteoreetilise mõtlemise oskust õiguslike normide analüüsimise alusel, lahendamaks õigusteoreetilisi ja praktilisi probleeme.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Võlaõiguse üldosa raames käsitletakse võlaõiguse süsteemi, üldpõhimõtteid, võlasuhete tekkimise aluseid, võlasuhte sisu ja kohustuste täitmisega seonduvaid küsimusi, omandatakse teadmisi õiguskaitsevahendite süsteemist ning oskusi praktilise tegevuse kaudu neid teadmisi rakendada; samuti käsitletakse võlaõiguse üldosa ja eriosa seotust ning selle praktilist tähendust, seost lepinguväliste kohustustega ja lepinguliste suhetega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb võlaõiguse üldosa süsteemi, selle põhimõisteid, alusprintsiipe, teooriaid, arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
- kirjeldab korrektses Eesti keeles võlaõiguse põhimõtteid ja põhiregulatsioone;
- oskab võlaõiguse üldosa piires õiguslikke probleeme püstitada ja analüüsida;
- oskab kasutada eraõiguse valdkonna teadmisi õigusnormide tõlgendamisel ja praktilisel rakendamisel;
- oskab lahendada võlaõiguse üldosaga seotud kaasusi.
Õppejõud
Lisainfo
Kohustuslik kirjandus
Lahe, J. Lepingueelsete kohustuste ja eellepingu rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus, Juridica nr 10, 2004 lk 681-687

Kull, I, Parrest, I. Teatamiskohustus võlaõigusseaduse kontekstis, Juridica nr 4, 2003, lk 213-224-
Kull, I, jt. Võlaõigus I üldosa, Tallinn, Juura 2004, 468 lk.

Kull, I. Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses, Tartu, Tartu Ülikooli kirjastus, 2002, 233 lk.

Sein, K. Mis on vääramatu jõud, Juridica nr 8, 2004, lk 511-519

Sein, K. Kas Eesti õiguses tuleks lubada karistuslikke kahjuhüvitisi?, Juridica nr 2, 2008, lk 93 -101.

Sein, K. Doktoritöö. Ettenähtavus ja rikutud kohustuse eesmärk kui lepingulise kahjuhüvitamise piiramise alused, Tartu Ülikool 2007. lk 24-134.
Vutt, M. Mittevaralise kahju hüvitamine Eesti kohtutes: mida näitas kohtupraktika analüüs aastal 2007? Juridica nr 5, 2008, lk 283-292.
Täielik nimekiri asub kursuseprogrammis.

Asenduskirjandus, lisaks kohustuslikule kirjandusele:
Kull, I. Kõve jt Võlaõigusseadus. I; kommenteeritud väljaanne; üldosa, Tallinn, Juura 2006.

space