Practice III in Child Care Institutions
Course code
KAA6114.HR
old course code
Course title in Estonian
Praktika lasteasutuses III
Course title in English
Practice III in Child Care Institutions
ECTS credits
3.0
approximate amount of contact lessons
60
Teaching semester
autumn
Assessment form
assessment
lecturer of 2018/2019  Spring semester
Evelyn Neudorf (inglise keel)
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
lecturer not assigned
Course aims
xx tõlkimisel
Brief description of the course
xx tõlkimisel
Independent work
xx tõlkimisel
Learning outcomes in the course
xx tõlkimisel
Assessment methods
Pass- fail Assessment
Teacher
Lektor Kerstin Kööp
Study literature
Kakskeelne laps (2005). C. Baker. El Paradiso.
Koolieelse lasteasutuse seadus (1999). RT I. 27, 387.
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008). RT I. 23, 152.
Lapse arengu hindamine ja toetamine (2009). Koost. E. Kulderknup. Tallinn: Studium.
Pedagoogiline praktika lasteaias. Abimaterjal üliõpilasele ja juhendajale (2010). Tallinn: OÜ Vali Press.
Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (2009). Koost. E. Kulderknup. Tallinn: Studium.
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad (2009). Koost. E. Kulderknup. Tallinn: Studium.
Keelekümblusprogrammi abimaterjalid http://kke.innove.ee/abiks-opetajale/abimaterjalid
Additional information
Praktikat ei kanta üle VÕTA-ga.(Haridusteaduste instituudi nõukogu otsus 1-6/34, 12.03.2018; praktikad hõlmavad koolieelse lasteasutuse õpetaja tegevust vastavalt kutsestandardile ja pidevat enesenalüüsi. Õpingute lõpetamisel omistatakse Õpetaja kutse tase 6, mis eeldab praktikate läbimist).
Replacement literature
Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (2008). Toim E. Kikas. Tartu Ülikool. Tartu.
Kinos, J., Pukk (2010). M. Lapsest lähtuv kasvatus. Tea Kirjastus. Tallinn.